Jste zde

Provozní a návštěvní řád

Provozní a návštěvní řád „Via ferraty Vír“ a turistický okruh „Via ferrata okruh“

Tento provozní a návštěvní řád se vztahuje na „Via ferraty Vír“, kterými jsou: „Via ferrata Ledová stěna“, „Via ferrata Horní vyhlídka“ a „Via ferrata Jezerní stěna“ (dále jen „ferraty“) včetně jejich příslušenství (např. lavičky, přístřešky) a turistický okruh „Via ferrata okruh“ (dále jen „turistický okruh“).

Ferrata (zajištěná lezecká cesta), slouží jako turistická atrakce za účelem provozování sportovní činnosti. Všichni její návštěvníci jsou povinni se seznámit s ustanoveními tohoto provozního a návštěvního řádu a řídit se jím. 

Provozovatel: Ledová stěna Vír, z.s., se sídlem Palackého 1585/16, 678 01 Blansko. 

Návštěvník: Návštěvníkem se rozumí osoba, která vstoupila na ferratu, nebo se zdržuje v prostorách jejího nástupu, trasy či celé trasy turistického okruhu.
 

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI:

 1. Zákaz vstupu na ferraty za mokra, bouřky, sněhu, náledí a snížené viditelnosti. Via ferrata Ledová stěna se uzavírá v zimním období, viz informační zákazové cedule.
 2. Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných omamných a návykových látek.
 3. Zákaz vstupu na ferraty bez plně funkčního a kompletního vybavení (minimálně: horolezecká přilba, úvazek, tlumič pádu, pevná obuv, rukavice) a zákaz pohybu po ferratách bez zajištění. Nezajištěné osoby se dopouštějí obecného ohrožení ostatních osob.
 4. Zákaz vstupu na ferraty osobám mladším 15 let bez doprovodu dospělé osoby, která za ně po celou dobu zodpovídá.
 5. Zákaz poškozování ferrat a turistického okruhu. V případě poškození bude provozovatel vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu. Za poškozování ferraty se považuje např. i úmyslné odsednutí a vyvěšení se do ocelových lan tvořících zábradlí mostku či lávky nebo stoupání na ně.
 6. Zákaz provozování komerčních aktivit průvodců, vůdců, cestovních agentur apod. bez písemného souhlasu provozovatele. 

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ:

 1. Všichni návštěvníci provozují sportovní činnosti na vlastní nebezpečí.
 2. Každý návštěvník je povinen použít kvalitní a plně funkční certifikované kompletní ferratové vybavení (minimálně: horolezecká přilba, úvazek, tlumič pádu, pevná obuv, rukavice), které odpovídá evropským normám CE EN. Za použité vybavení zodpovídá každý návštěvník sám a před každým použitím je povinen provést jeho kontrolu. 
 3. Dodržujte zásady bezpečného pohybu na ferratě. Používejte vždy obě karabiny, v místě přechodu na další úsek lana (u kolíku) musíte být vždy jištěni alespoň jednou karabinou. Ve vertikálních úsecích dodržujte rozestup nejméně 5 metrů mezi lezci, zároveň musí být mezi dvěma lezci alespoň jedno volné pole (dva kolíky).
 4. Ferraty jsou jednosměrné, nástup je označen názvem ferraty, konec značkou „jednosměrka“. Provozovatel je oprávněn se po ferratách pohybovat v obou směrech, popř. udělit výjimku.
 5. Dávejte pozor na obsah kapes – drobné předměty (např. mobilní telefony, klíče, mince) by v případě pádu mohly způsobit vážná poranění.
 6. Každý návštěvník je při pohybu po ferratě povinen kontrolovat stav pevně instalovaných prvků (ocelová lana, kramle, kolíky, svorky,…). V případě zjištění jakékoli závady je povinen vyrozumět provozovatele pomocí níže uvedených kontaktů.
 7. Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto provozního a návštěvního řádu, je povinen porušující osobu upozornit na dodržování uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je třeba informovat provozovatele pomocí níže uvedených kontaktů.
 8. Při nedodržování ustanovení tohoto provozního a návštěvního řádu nebo zásad bezpečného pohybu na ferratě návštěvník odpovídá za škody způsobené třetím osobám.
 9. Parkujte pouze na místech k tomu určených.
 10. Udržujte čistotu a pořádek – odpadky si odneste s sebou, nebo použijte odpadkové koše. 

PRÁVA PROVOZOVATELE:

 1. Provozovatel nezodpovídá za zranění či újmu na životě a škody způsobené rizikovými faktory charakteristickými pro pohyb na ferratách.
 2. Provozovatel neručí za odložené věcí.
 3. Provozovatel je oprávněn kdykoli vykázat z prostoru ferraty osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního a návštěvního řádu.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit nebo nahradit tento provozní a návštěvní řád nebo jeho jednotlivá ustanovení.

Podrobný popis ferrat naleznete na https://www.ledovastenavir.cz/lezeni-ve-viru/ferraty 

 

Přejeme Vám mnoho krásných zážitků.

Provozovatel: Ledová stěna Vír, z.s.
               tel.: +420 732 732 751
                       +420 775 862 730
         e-mail.: info@ledovastenavir.cz

 

Rezervace Via ferrata Vír

Rezervujte si materiál na ferraty

Oficiální Facebook

   

Hlavní partner