Jste zde

Návštěvní řád

Návštěvní řád Ledové stěny Vír ze dne 1. 1. 2023

Ledová stěna Vír (dále jen „Ledová stěna“) slouží výhradně pro nácvik ledového lezení. Všichni její návštěvníci jsou povinni se seznámit s ustanoveními tohoto „Návštěvní řád Ledové stěny Vír ze dne 1. 1. 2023“ a řídit se jím, přičemž tyto skutečnosti potvrdí vyplněním a podepsáním „Prohlášení a registrace návštěvníka Ledové stěny Vír“, které je podmínkou pro umožnění vstupu do prostoru Ledové stěny Vír (prostor vymezen níže).

Horolezectví je aktivita nebezpečná a může přivodit úraz, nebo smrt. Ledové lezení navíc skýtá objektivní rizika, jakými jsou padající kusy ledu a měnící se kvalita ledové vrstvy. Každý návštěvník na sebe tak vědomě bere určitá rizika, která s ledovým lezením souvisejí. K uvedenému patří převážně pád uvolněného ledu, který mohou způsobit jiné osoby pohybující se výše (tyto osoby totiž i při sebeopatrnějším chování nemohou uvolnění ledu vždy zabránit). Pád ledu tedy představuje objektivní nebezpečí, které nelze připisovat za vinu nikomu jinému; člověk se mu vystavuje na vlastní odpovědnost.

Led padající ze skály se může vlivem úderu o skálu odrazit až do vzdálenosti několika metrů od úpatí skály. Každý je tedy povinen nasadit si ochranou přilbu a mačky v dostatečné vzdálenosti od úpatí ledové stěny (skály), v opačném případě se sám z vlastního rozhodnutí vystavuje nebezpečí zásahu padajícím ledem či uklouznutí.

V případě uvolnění ledu je nutné upozornit ostatní lezce a jističe na nebezpečí zásahu padajícím ledem hlasitým zvoláním „LED!“

Všichni návštěvníci jsou povinni po celou dobu vykonávání lezecké aktivity s maximální pozorností sledovat své okolí a dbát své osobní bezpečnosti, převážně před padajícími úlomky ledu. Za správné a bezpečné používaní veškerého materiálu určeného pro ledové lezení (mačky, cepíny, přilba, sedací a prsní úvazek apod.) zodpovídá každý uživatel sám. Zvládnutí a osvojení příslušných technik a zásad bezpečnosti je jeho odpovědností. Ledová stěna Vír, z.s. nezodpovídá za zranění, smrt, nebo škody způsobené rizikovými faktory charakteristickými pro ledové lezení a přirozené přírodní procesy ledopádu a skály. Ledová stěna Vír, z.s. je pouze zhotovitelem ledové vrstvy a fixních jistících bodů na skále, nikoliv provozovatelem Ledové stěny Vír.

Prostorem Ledové stěny Vír se rozumí následující prostor (viz obrázek):

 

  1. Velká věž – Několik metrů nad polovinou celkové výšky Velké věže je osazeno 10 štandů využívaných k nácviku ledového lezení s horním jištěním. Naleznete zde nejlehčí cesty z celého areálu. V horních partiích Velké věže jsou potom osazeny 2 štandy, ke kterým je možné dolézat pouze po vlastním jištění, a to v případě, že se v dolní polovině nepohybují lezci, lezoucí na top rope.
  2. Žlab – Na každé boční stěně žlabu je možné lézt s horním jištěním relativně delší kolmé vytrvalostní cesty, přičemž v jednom případě se dolézá do štandu na Velkou věž a ve druhém do štandu osazeného pod vyhlídkou.
  3. Blueberry – Jediný sektor, ve kterém se leze výhradně po vlastním jištění. Naleznete zde jednu dvoudélkovou cestu osazenou štandy, veškeré ostatní jištění je ale na Vás, a je tedy určeno pouze pro zkušené lezce s vlastním materiálem potřebným pro bezpečné postupové jištění.
  4. Malá věž – Zde naleznete 4 štandy umožňující lezení s horním jištěním. Cesty jsou kolmé, často mixového charakteru, je však nezbytné dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k objektivně hrozícímu riziku uvolnění a následnému pádu volných kamenů!

I.Návštěvník:  návštěvníkem se rozumí osoba, která se v době provozu Ledové stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru Ledové stěny.

II. Osoby, které se buď přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržují v prostoru stěny, souhlasí se zaplacením příspěvku 350 Kč určeného k uhrazení nákladů spojených s vytvořením a obnovením ledové vrstvy a zabezpečením zázemí pro návštěvníky.

III.Ledová stěna Vír, z.s. je pouze zhotovitelem ledové vrstvy a fixních jistících bodů na skále, nikoliv provozovatelem Ledové stěny Vír. Ledová stěna Vír, z.s. nezodpovídá za zranění, smrt, nebo škody způsobené rizikovými faktory charakteristickými pro ledové lezení a přirozené přírodní procesy ledopádu a skály.
1. Všichni návštěvníci Ledové stěny provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí a disponují kvalitním a plně funkčním lezeckým materiálem (mačky, cepíny, přilba, sedací a prsní úvazek, karabiny, jistítka, ledové šrouby, lano, …). Za správné a bezpečné používaní veškerého materiálu určeného pro ledové lezení zodpovídá každý návštěvník sám.
2. Zvládnutí a osvojení příslušných technik a zásad bezpečnosti je odpovědností návštěvníka.
3. Lezení na Ledové stěně mohou provádět pouze osoby, které se seznámili s návštěvním řádem Ledové stěny a podpisem potvrdili souhlas.
4. Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět ledové lezení pouze pokud předloží písemný souhlas zákonného zástupce.
5. Děti mladší 10 let mají povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně po celou dobu pobytu v okolí Ledové stěny plně zodpovídá!
6. Prostorem Ledové stěny Vír se rozumí prostor mezi Velkou a Malou věží a jejich bezprostřední okolí. Prostor je vymezený červeno-bílou páskou.

IV. Povinnosti návštěvníka
1. Uposlechnout pokynů služby.
2. Dodržovat zásady bezpečného lezení.
3. Neprodleně hlásit službě jakýkoliv úraz.
4. Neprodleně upozornit službu na jakýkoli technický incident, např. poškozený fixní jistící bod či lano.
5. Upozornit návštěvníka, popř. službu na porušování ustanovení tohoto návštěvního řádu, zejména zásad bezpečného lezení.
6. Udržovat čistotu.
7. Služba je oprávněna kdykoli vykázat z prostoru Ledové stěny Vír osobu, která porušuje ustanovení tohoto návštěvního řádu (zejména pokud nedodrží zásady bezpečného lezení) nebo základní pravidla slušného chování a svým jednáním ohrožuje či omezuje ostatní návštěvníky – a to bez nároku na vrácení příspěvku.
8. Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto návštěvního řádu, je povinen porušující osobu upozornit na dodržování uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je potřeba informovat službu.

Ledová stěna Vír, z.s. si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit nebo nahradit tento návštěvní řád nebo jeho jednotlivá ustanovení. Za jakékoliv podněty ke změně nebo doplnění předem děkujeme.

Rezervace Via ferrata Vír

Rezervujte si materiál na ferraty

Oficiální Facebook

   

Hlavní partner